Vrijwaring

Intellectuele eigendomsrechten

Het concept van WeZoozAcademy.be, alsook de inhoud, opzet en lay-out van de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en het merkenrecht. Dat geldt tevens voor de geplaatste afbeeldingen, foto's, video's, teksten en muziek. Als bezoeker van WeZoozAcademy.be erkent en aanvaardt u deze rechten.

De website is eigendom van You-View.tv nv (hierna kortweg 'You-View' genoemd) en daarom is You-View de enige rechtspersoon die de website geheel of gedeeltelijke mag reproduceren, publiceren of verkopen. Geen enkel onderdeel van deze website mag -in welke vorm dan ook- opgeslagen of gereproduceerd worden, met als enige uitzondering het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid

Algemeen

You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door de gebruiker en/of derden mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.). Een bezoek aan WeZoozAcademy.be gebeurt altijd onder eigen verantwoordelijkheid, wat eveneens geldt voor de gebrachte informatie of de gegeven adviezen. You-View is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid bij de uitbating van WeZoozAcademy.be; zelfs niet indien You-View gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of mogelijke schade van de gebruiker en/of derden. You-View kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van WeZoozAcademy.be. Dit geldt ook voor eventuele beslissingen die de gebruiker en/of derden zouden nemen op basis van gegevens en/of informatie op WeZoozAcademy.be.

Toegankelijkheid

You-View zal alles in het werk stellen opdat WeZoozAcademy.be op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. You-View heeft te allen tijde echter het recht om WeZoozAcademy.be geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. het niet/niet optimaal bereikbaar zijn van WeZoozAcademy.be. You-View streeft ernaar dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van WeZoozAcademy.be volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten, onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en daarom kan You-View ook geen enkele waarborg hiertoe geven.

Links

WeZoozAcademy.be bevat o.m. links naar andere sites. Deze sites staan niet onder controle van You-View. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virussen

You-View zet zijn beste middelen in om WeZoozAcademy.be bug-, virus-, trojan horse- en spamvrij te houden. Desondanks kan het niet uitgesloten worden dat die alsnog zouden voorkomen. You-View kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. You-View raadt u aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren om mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen.

Gebruik van de site

U mag geen gebruik maken van "deep-link"-, "page-scrape"-, "robot"- of "spider"-functies of enige andere geautomatiseerde voorzieningen, programma's, algoritmes of methodologiën, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de site of het materiaal te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of weergave van de site of het materiaal te reproduceren of te omzeilen, of om (te trachten) materiaal, documenten of informatie op de site te verkrijgen via welke methode dan ook die niet specifiek beschikbaar gesteld is via de site zelf. You-View behoudt zich het recht voor dergelijke activiteiten te blokkeren.

Het is niet toegestaan om door middel van hacking, van phishing, van het onderscheppen van wachtwoorden, of van enige andere onwettige methoden toegang te (proberen) verkrijgen tot afgeschermde onderdelen of voorzieningen van de site; tot andere systemen of netwerken die met de site of een You-View-server verbonden zijn; of tot de diensten die op of via de site worden aangeboden.

U mag de beveiliging van de site of van enig netwerk dat met de site verbonden is, niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de site of van enig netwerk dat met de site verbonden is. U mag geen informatie over andere gebruikers of bezoekers van de site of over andere klanten van You-View, met inbegrip van You-View-accounts waarvan u niet de eigenaar bent, opzoeken of vanuit de bron traceren (of een poging daartoe te doen), noch de site of enige dienst of informatie die door of via de site beschikbaar wordt gesteld (of aangeboden wordt) op enigerlei wijze exploiteren met als doel de via de site beschikbare informatie bekend te maken, met inbegrip van/maar niet beperkt tot persoonlijke (identificatie)gegevens, tenzij dit alleen uw eigen gegevens betreft.

U verklaart dat u geen activiteiten zult ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de site of van de systemen of netwerken van You-View, of voor enige ander systeem of netwerk dat met de site of met You-View verbonden is.

U verklaart dat u geen voorzieningen, software of methoden zult gebruiken die de goede werking van de site of van de door de site uitgevoerde transacties; of het gebruik van de site door andere personen (trachten te) belemmeren.

U mag de site noch het materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan, en evenmin mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van You-View en anderen.

Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d. gebeurt steeds op eigen risico. You-View zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. You-View raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Cookies

WeZoozAcademy.be maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door WeZoozAcademy.be naar uw browser gestuurd worden om terugkomende en geregistreerde gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit voorkomt dat de gebruiker zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. You-View behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van WeZoozAcademy.be te kunnen aanbieden.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van WeZoozAcademy.be niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die You-View verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of bij het aangaan van een abonnement ), vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bepaalde informatie van de gebruikers wordt tevens verzameld in zogenaamde "log-files". Dit stelt You-View in staat om o.a. het verkeer naar WeZoozAcademy.be te analyseren en maakt het opstellen mogelijk van bijvoorbeeld een profiel van de gebruikers van de site. You-View behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

U hebt steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben zodat u in staat ben om aanpassingen door te voeren / te laten doorvoeren.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden

You-View kan ertoe overgaan informatie die we over u bezitten (waaronder uw identiteit) openbaar te maken als dit naar haar mening noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van de site, of om de identiteit te bepalen van, in contact te treden met of juridische stappen te nemen tegen een persoon die de rechten of het eigendom van You-View of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de site, met inbegrip van klanten van You-View, schade toebrengt of deze (al dan niet opzettelijk) belemmert. You-View behoudt zich te allen tijde het recht voor alle informatie openbaar te maken die naar de mening van You-View nodig is om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege. You-View kan er tevens toe overgaan persoonlijke informatie openbaar te maken als dit naar mening van You-View vereist of toegestaan is op grond van de vigerende wet- en regelgeving, onder meer voor de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding.

U erkent en aanvaardt dat You-View de inhoud van berichten die u via de site of via enige dienst die op of via de site wordt aangeboden naar You-View verzendt, kan bewaren en dat You-View dergelijke informatie openbaar kan maken indien dit wettelijk vereist is of indien You-View van mening is dat het bewaren of openbaar maken van die informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om te reageren op claims dat deze informatie een inbreuk vormt op de rechten van anderen, of om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van You-View, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de site en het algemene publiek te beschermen.

U aanvaardt dat You-View u, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang of op een later tijdstip de toegang tot de site kan ontzeggen indien You-View van mening is dat u die gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen betreffende uw gebruik van de site hebt geschonden. U aanvaardt tevens dat enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden gelijkstaat aan een onwettige en oneerlijke handelspraktijk en onherstelbare schade aanricht jegens You-View, waarvoor financiële compensatie niet toereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat You-View die gerechtelijke stappen, waaronder het eisen van een dwangsom, kan nemen die You-View onder deze omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Die rechtsmiddelen vormen een aanvulling op andere middelen die You-View van rechtswege of op basis van overige wet- en regelgeving ter beschikking staan.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en You-View op grond hiervan besluit juridische stappen tegen u te nemen, is You-View gerechtigd om, naast de financiële compensatie die aan You-View wordt toegekend, alle redelijke kosten van rechtsbijstand en procedurekosten op u te verhalen, en u stemt ermee in deze te betalen. U aanvaardt dat You-View niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de site op grond van een schending door u van die voorwaarden.

Diversen

Advertenties: De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten. Hyperlinks: Hyperlinks en/of deeplinks naar WeZoozAcademy.be is pas toegelaten na daartoe de toestemming van You-View gekregen te hebben. Als u de toestemming heeft gekregen dient iedere link steeds naar de homepage van WeZoozAcademy.be te verwijzen. Spam: You-View verstuurt geen spam. U ontvangt hoogstens e-mail van ons met betrekking tot belangrijke informatie die u als bezoeker aanbelangt. Mocht u ongewenst e-mails via WeZoozAcademy.be ontvangen, kunt u dat melden aan info@wezoozacademy.be . Er wordt dan zo spoedig mogelijk het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat u dergelijke mails niet meer ontvangt.

Slotbepalingen

Ongeldigheid

Deze vrijwaring is deelbaar. Daarom tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in geen enkel opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien een gedeelte van deze vrijwaring als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze vrijwaring als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal You-View deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. Bevoegde rechter: Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van WeZoozAcademy.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Deze vrijwaring kan, zonder enige aankondiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties enz.. We raden u aan om regelmatig na te gaan in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op WeZoozAcademy.be kenbaar worden gemaakt.

Vragen

Voor alle vragen over deze vrijwaring kunt u steeds een e-mail sturen naar info@wezoozacademy.be.

Huidige versie is geldig vanaf 3 september 2012. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.